sikkerhet på lageret

Sikkerhet

For å ivareta helse, miljø og sikkerhetskravene, er det nødvendig å ha et ettersyn som kvalitetssikrer innredningen i lageret. Dette for å forebygge skader på personer, varer og innredning.

NS-EN 15635:2008 er gjeldende norm som ivaretar disse kravene.

I.h.t denne standarden skal alle lagere ha en fortløpende kontroll av reolsystemene.

Minimum hver 12. måned skal det gjennomføres kontroll av kvalifisert personell, det skal utarbeides en skriftelig rapport etter utført kontroll.

Det skal være utnevt en sikkerhetsansvarlig for reolsystemene som skal ha en utfyllende opplæring.

Det er eier og bruker av reolsystemene som har ansvar for at driften skjer i henhold til brukermanualer og at vedlikehold utføres løpende.

KN Agentur AS kan hjelpe deg med:

Kontroll og utbedring etter gjeldende normer
Lover og forskrifter
Få i gang egenkontroller
Forklaring av belastningstabeller
Forklaring av sjekkliste
Dokumentasjon av overnevnte i henhold til Arbeidsmiljøloven
For å imøtekomme standaren har vi utviklet en unik web basert løsning som dekker alle nødvendige krav til dokumentasjon.

KN INSTA panel gir deg.

Arkiv med rapporter, brukanvisning, belastningstabeller og avtaler
Full historikk på tidligere skader.
Tid for neste kontroll.
Skjema med innmelding av skader.
Tilbakemelding på epost når skader er utbedret.
Dette får ikke skje.

FAQ

For å ivareta helse, miljø og sikkerhetskravene, er det nødvendig å ha et ettersyn som kvalitetssikrer innredningen i lageret.

Minimum hver 12. måned skal det gjennomføres kontroll av reolsystemet, ved behov skal kontrollene utføres hyppigere.

Kontrollen skal utføres av kvalifisert personell. KN Agentur AS har hatt utvidet opplæring på alle våre ansatte.

Det er eier og bruker av reolsystemene som har ansvar for at driften skjer i henhold til brukermanualer og at vedlikehold utføres løpende.

NS-EN 15635:2008 er gjeldende norm som ivaretar disse kravene.

En skade er tydelig definert i NS-EN 15635:2008, standarden sier også tydelig hvilke tiltak som må utføres ved forskjellige skader. Kontakt oss for mer informasjon.

Iht. NS-EN 15635:2008 skal alle lagre ha utnevnt en reolansvarlig, denne personen skal ha en utvidet opplæring. Reolansvarlig skal være bindeledd mellom leverandør og bedriften